Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, który kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań (dalej Wojewódzki Inspektorat). W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą również cztery delegatury: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

2.     Inspektorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie jest Tomasz Surdyk, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@poznan.wiih.gov.pl.

 

3.     Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewódzki Inspektorat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w wykonaniu zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 3, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.

 

5.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

6.     Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

7.     Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

  


Wytwarzający: Wioletta Cieślak

Udostępniający: Maciej Mikosik 2012-03-08

Ostatnio zmodyfikował: Piotr Jęczkowski 2018-05-21