Sprawy

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim  Inspektoracie Inspekcji Handlowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą , poczty elektronicznej, a także ustnie, do protokołu.
 
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich  przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 
Skargi lub wnioski anonimowe czyli takie które nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie  załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
 
W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o mediację zajmuje się Wydział Ochrony Konsumentów i Kontroli Doraźnych, w Delegaturach zaś samodzielne stanowiska pracy ds. ochrony konsumentów.
 
Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu jest przyjmowana przez sekretariat. Korespondencję mogą też przyjmować bezpośrednio naczelnicy wydziałów lub pracownicy załatwiający sprawy merytorycznie, gdy wymaga tego pilność sprawy lub gdy do jej załatwienia potrzebne jest osobiste wyjaśnienie interesanta.
  


Udostępniający: Maciej Mikosik
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Mikosik
Czas udostępnienia:2012-03-08 12:00:00
Czas wytworzenia: 2012-03-08 12:00:00