Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii na zlecenie: konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Nie są oni pracownikami Inspekcji Handlowej; działają na własny rachunek.

Opinie rzeczoznawców są odpłatne.

W razie wątpliwości i pytań można skontaktować się z Panem Januszem Świerczyńskim tel. 61 850 73 43

a w razie jego nieobecności z innymi mediatorami: 61 850 73 39 lub 61 850 73 47

Lista: