Sąd polubowny

Stały sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Stały sąd polubowny jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych).

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory w oparciu o przepisy ustawy   ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), . art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), części V ustawy  z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016 poz.1822 z późn. zm) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów  Konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214). 

Arbitrzy stałego sądu polubownego, czyli osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;
  • są powoływani na czteroletnie kadencje przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie rekomendacji stron umowy o utworzenie niniejszego sądu zawartej przez wojewódzkiego inspektora z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi;
  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
  • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;
  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Sąd polubowny wydaje rozstrzygnięcia w trzyosobowych składach, przy czym rozstrzygnięcia zapadają w taki sposób, że zapewnia się równą liczbę osób reprezentujących interesy konsumentów oraz osób reprezentujących interesy przedsiębiorców. 

W skład stałego sądu polubownego (w tym także trzyosobowych składów orzekających) mogą wchodzić osoby wspólnie wybrane przez osoby reprezentujące interesy konsumentów i osoby reprezentujące interesy przedsiębiorców, przewodniczący składu orzekającego oraz przedstawiciele organów administracji publicznej lub instytucji utworzonych w drodze ustawy, do których właściwości należy pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. 

 

Przewodniczący składu orzekającego w stałym sądzie polubownym oraz przedstawiciele organów administracji publicznej nie mogą reprezentować interesów konsumentów ani przedsiębiorców.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed stałym sądem polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Aby postępowanie przed stałym sądem polubownym mogło zostać wszczęte przez Inspekcję Handlową konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu. 

Przesłanki odmowy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,

b) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej.

Strony mają możliwość wycofania się z postępowania przed Sądem Polubownym na każdym etapie. Postępowanie jest bezpłatne. 

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem. 

Informacje dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącą Sądu  pod nr tel: 

61 850 73 39  

lub sekretarza Sądu pod nr tel:

61 850 73 56 

lub osobiście w siedzibie Sądu, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103. 

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej.

Poniżej zamieszczamy formularze wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym  oraz zapisu na Stały Sąd Polubowny. Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją można wypełnić elektronicznie i przesłać zeskanowane wraz z własnoręcznym podpisem  na adres e-mail: 

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub spsk@poznan.wiih.gov.pl

Istnieje możliwość przesłania w.w. dokumentacji pocztą tradycyjną. 

AKTY PRAWNE:


 DO POBRANIA:

  • Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Stały Sąd Polubowny przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  • Zapis na „Stały Sąd Polubowny”