Przepisy

w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Postępowanie polubowne – link do rozporządzenia