Informacje ogólne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Stały sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Stały sąd polubowny jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych).

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory w oparciu o przepisy ustawy   ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), . art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), części V ustawy  z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016 poz.1822 z późn. zm) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów  Konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214).

Przybliż
Zmień kontrast