Kontrola rynku nieruchomości

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrola rynku nieruchomości

22 lipca 2019 Informacje z WIIH Poznań 0

Jest lepiej niż przed rokiem!

 

Są zawody, które dość górnolotnie określamy jako zaufania społecznego. Z pewnością należą do nich pośrednicy w obrocie nieruchomościami  oraz  rzeczoznawcy majątkowi. Nie jest to stwierdzenie na wyrost, bowiem kupując nieruchomość bardzo często zapożyczamy się  na wiele lat, a dokonując transakcji  u tych przedsiębiorców oczekujemy przestrzegania legalności i rzetelności. Dlatego Inspekcja Handlowa  we współpracy  z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  po raz kolejny skontrolowała przedsiębiorców zajmujących się nieruchomościami pod względem legalności prowadzonej  działalności gospodarczej oraz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.  Przed rokiem (w II kwartale 2018 roku) aż 43%  kontrolowanych podmiotów nie posiadało odpowiedniego ubezpieczenia OC. W tym roku (II kwartał 2019) wyniki kontroli dawały więcej optymizmu, bowiem nieprawidłowości stwierdzono u 29% kontrolowanych przedsiębiorców.

Zacznijmy od kontroli biur nieruchomości, bowiem  u tych przedsiębiorców stwierdzono poważne nieprawidłowości. Inspektorzy ,,odwiedzili”  4 biura nieruchomości  w Koninie, Lesznie oraz  Poznaniu.  Podczas kontroli szczególny nacisk położono  na sprawdzenie czy podmioty posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i czy kopie polis dołączane są do umów zawieranych z klientami.

Niestety w dwóch kontrolowanych biurach w Poznaniu  z obowiązkowym ubezpieczeniem OC stwierdzono nieprawidłowości. W jednym z biur stwierdzono, że  przedsiębiorca nie miał ważnej policy OC w dniach 1 i 2.10 2017 roku. Natomiast w innym poznańskim biurze brak ubezpieczenia inspektorzy WIIH stwierdzili  w okresie od 6 do 9 stycznia 2019 roku.  Co gorsze w tych dniach podpisywane były umowy sprzedaży nieruchomości z klientami, co sprawiało, że ich interes prawny nie był wystarczająco zabezpieczony.

Wobec wspomnianych biur nieruchomości zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych wynikających  z ustawy o gospodarce nieruchomościami.      

Lepiej wyglądała sytuacja u rzeczoznawców majątkowych, kontroli poddano przedsiębiorców w Poznaniu i Kole.   Rzeczoznawca z Koła posiadał obowiązkowe ubezpieczenia OC, inspektorzy WIIH przeanalizowali 11 losowo wybranych operatów szacunkowych i stwierdzili, że do każdego z nich była dołączona kopia polisy wspomnianego ubezpieczenia. Suma gwarancyjna w odniesieniu do każdego zdarzenia wynosiła 100.000 Euro. Natomiast  u rzeczoznawcy w Poznaniu również stwierdzono posiadanie ważnej polisy OC na sumę gwarancyjną 100.000 Euro oraz dodatkowo zawarte było tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe na kwotę 300.000 zł.

Warto podkreślić, że zarówno pośrednicy  w obrocie nieruchomościami jak i  rzeczoznawcy majątkowi prowadzili legalnie swoją działalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG) i była ona  zgodna z zakresem zgłoszonym  do  organu rejestrowego.

Jak wspomnieliśmy na wstępie naszego artykułu wyniki kontroli na rynku nieruchomości mogą napawać umiarkowanym optymizmem. Podczas kontroli w ubiegłym roku aż 43% podmiotów nie posiadało  obowiązkowego ubezpieczenia OC, w tym roku było to ,,tylko” 29%.  Jednak w dalszym ciągu skala nieprawidłowości pod tym względem jest znacząca i bezpieczeństwo klientów nie jest należycie  chronione. W tej sytuacji kontrole biur nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych będą w przyszłości kontynuowane.

 

 

Przybliż
Zmień kontrast