Kontrolowaliśmy kotły na paliwo stałe w 2020 roku.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Kontrolowaliśmy kotły na paliwo stałe w 2020 roku.

8 marca 2021 Informacje z WIIH Poznań 0

Sporo nieprawidłowości

 

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i przy kolejnych falach mrozów powrócił problem smogu. W naszym kraju smog charakteryzuje się wysokim stężeniem pyłów (zwłaszcza PM10 i PM2,5) oraz benzopirenu, które pochodzą ze spalania węgla i paliw stałych w piecach węglowych. Kotły na paliwo stałe przeżywają obecnie swój renesans, a jest to spowodowane głównie wzrostem cen oleju opałowego i gazu. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdza jakość i oznakowanie takich produktów. Kontroluje kotły dostępne zarówno w sieciach handlowych, jak i u producentów oraz w sprzedaży internetowej. Pobiera je także do badań laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki kontroli kotłów na paliwo stałe dokonane przez naszych inspektorów w 2020 roku (o kontroli kotłów w skali całego kraju można przeczytać w zakładce komunikaty UOKiK). .

 

Kontrola kotłów na paliwo stałe w zakresie wymagań Ekoprojektu.

 Celem kontroli była ocena, w tym przy pomocy badań laboratoryjnych, czy wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe o mocy do 500 kW lub mniejszej,z automatycznym lub ręcznym zasypem paliwa, spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, będącego aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Postanowienia dyrektywy 2009/125/WE zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

W 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w tym zakresie 26 kontroli. We wszystkich stwierdzono niezgodności.

Ocenionych zostało 170 kotłów. Wszystkie z nich zakwestionowano. Niezgodności dotyczyły: niewłaściwego oznakowania kotłów, braku odpowiedniej dokumentacji lub jej wad formalnych, rozwiązań konstrukcyjnych i poziomów emisji szkodliwych substancji.

7 modeli kotłów poddano badaniom w zakresie w zakresie: sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla, tlenków azotu, wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń. W wyniku badań, przeprowadzonych
w akredytowanym laboratorium, zakwestionowano 2 modele kotłów.

Ustalenia 20 kontroli zostały skierowane do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami.

Ponadto, w 25 przypadkach powiadomiono organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W trakcie realizowanych kontroli (w 11 przypadkach) podmioty odpowiadające za wprowadzenie wyrobów do obrotu, podjęły dobrowolne działania naprawcze polegające na poprawie lub uzupełnieniu brakujących informacji.

 

Kontrola kotłów na paliwo stałe w zakresie wymagań Prawa Ochrony Środowiska

 Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, spełniają wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W powyższym zakresie przeprowadzono 9 kontroli obejmując oceną 57 kotłów.

Podczas 5 z nich stwierdzono niezgodności w stosunku do 12 modeli urządzeń.

W 4 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne. Mając na uwadze niska szkodliwość czynu i zaniechanie naruszenia prawa, a także usunięcie naruszenia prawa odstąpiono od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestano na pouczeniu.

WIIH w Poznaniu wystąpił ponadto do 4 przedsiębiorców z żądaniem lub wnioskiem podjęcia działań naprawczych.

Kontrola kotłów na paliwo stałe w zakresie etykiet efektywności energetycznej

Celem kontroli było sprawdzenie czy dostawcy i sprzedawcy kotłów na paliwo stałe prawidłowo wykonują obowiązki związane ze stosowaniem etykiet energetycznych i zapewniają standardowe informacje o produkcie, określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających  kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE.

W 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w tym zakresie 2 kontrole. W obydwu stwierdzono niezgodności.

W wyniku oceny ofert sprzedaży wydano 2 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 9.835,34 zł.

 

Skip to content