Ochrona Danych Osobowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, który kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań (dalej Wojewódzki Inspektorat). W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą również cztery delegatury: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
  2. Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie jest  Aleksandra Małecka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@poznan.wiih.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewódzki Inspektorat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w wykonaniu zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 3, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, przy czym realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z prawem, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: a). niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów właściwych dla prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat postępowań kontrolnych, administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia, egzekucyjnych, a także związanych z zatrudnianiem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;  b).dobrowolne, z tym że ich niepodanie może skutkować brakiem załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Skip to content