Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Informacje dotyczące postępowania przed Stałym Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącego Sądu pod nr tel:

61 850 73 39  lub 535 085 556

lub osobiście w siedzibie Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103.

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej/ Ośrodki Zamiejscowe Sądu

W zakładce “Wzory wniosków i informacja dotycząca wymogów formalnych” zamieszczono formularze wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym  oraz Zapisu na Stały Sąd Polubowny. Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją należy złożyć:

w postaci papierowej – z własnoręcznym podpisem, drogą pocztową na adres do korespondencji Stałego Sądu Polubownego, tj. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, skr. pocztowa nr 254 60-967 Poznań 9.

lub osobiście w sekretariacie Stałego Sądu Polubownego Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań, pokój 103

w postaci elektronicznej – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

 

Przybliż
Zmień kontrast