Informacje ogólne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

Stały Sąd Polubowny jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo Sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych). Stały Sąd Polubowny nie jest właściwy w sprawach zastrzeżonych dla innych Sądów Polubownych działających przy  podmiotach sektorowych tj. m.in w sprawach bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i pocztowych.

 

Warunkiem rozpatrzenia sporu przez Stały Sąd Polubowny jest podpisanie przez obie strony sporu tj. powoda
i pozwanego “Zapisu na Sąd Polubowny”
, na podstawie art.1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2020, poz. 1575 ze zm.) w związku z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).

 

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory w oparciu o przepisy ustawy   ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823),  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 t.j.), części V ustawy  z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1575 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).

Przybliż
Zmień kontrast