Przebieg postępowania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Arbitrzy stałego sądu polubownego, czyli osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;
  • są powoływani na czteroletnie kadencje przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie rekomendacji stron umowy o utworzenie niniejszego sądu zawartej przez wojewódzkiego inspektora z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi;
  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
  • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;
  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Sąd polubowny wydaje rozstrzygnięcia w trzyosobowych składach, przy czym rozstrzygnięcia zapadają w taki sposób, że zapewnia się równą liczbę osób reprezentujących interesy konsumentów oraz osób reprezentujących interesy przedsiębiorców.

W skład stałego sądu polubownego (w tym także trzyosobowych składów orzekających) mogą wchodzić osoby wspólnie wybrane przez osoby reprezentujące interesy konsumentów i osoby reprezentujące interesy przedsiębiorców, przewodniczący składu orzekającego oraz przedstawiciele organów administracji publicznej lub instytucji utworzonych w drodze ustawy, do których właściwości należy pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Przewodniczący składu orzekającego w stałym sądzie polubownym oraz przedstawiciele organów administracji publicznej nie mogą reprezentować interesów konsumentów ani przedsiębiorców.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed Stałym Sądem Polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Aby postępowanie przed stałym sądem polubownym mogło zostać wszczęte  konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Warunkiem rozpatrzenia sporu przez Stały Sąd Polubowny jest  podpisanie przez obie strony sporu tj. powoda i pozwanego „Zapisu na Sąd Polubowny”, na podstawie art.1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2020, poz. 1575 ze zm.) w związku z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356)

Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu.

Przesłanki odmowy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,

b) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej.

Strony mają możliwość wycofania się z postępowania przed Sądem Polubownym na każdym etapie. Postępowanie jest bezpłatne, strona sporu może jednak zostać obciążona kosztami powołania w sprawie rzeczoznawcy w przypadku uznania roszczeń za niezasadne.

Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy spór wynika z umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, która nie posiada dla wnioskodawcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Średni czas postepowania przed Stałym Sądem Polubownym wynosi 47 dni.

Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania w toku postępowania wstępnego, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem.

Stały Sąd Polubowny nie posiada informacji statystycznych o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania  w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
Stały Sąd Polubowny nie posiada członkostwa w sieciach podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

 

Przybliż
Zmień kontrast