Wzory wniosków i informacja dotycząca wymogów formalnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 ZŁOŻENIE WNIOSKU:

Wniosek (wzór pliku w formacie doc. i pdf. do pobrania poniżej) należy sporządzić w 3 egzemplarzach (1 oryginał wniosku złożony przez wnioskodawcę, 1 egzemplarz wniosku dla drugiej strony sporu i 1 egzemplarz wniosku dla Sądu)

Wniosek należy złożyć:
w postaci papierowej – z własnoręcznym podpisem, drogą pocztową na adres do korespondencji Stałego Sądu Polubownego, tj.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z Poznaniu,  skrytka pocztowa nr 254 60-967 Poznań 9

lub osobiście w sekretariacie Stałego Sądu Polubownego Al. Marcinkowskiego 3  61-745 Poznań, pokój 103

w postaci elektronicznej – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Do każdego wniosku należy dołączyć kopie załączników wymienionych we wniosku, np. kopię umowy, paragonu, faktury, zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację

Do wniosku należy również załączyć własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę Zapis na sąd polubowny (wzór pliku w formacie doc. i pdf. do pobrania poniżej)

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU POLUBOWNEGO:
Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego według miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy
Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:
miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego – dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład – dla osoby prawnej (np.: spółki z o.o, akcyjnej, fundacji, spółdzielni) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).
Jeśli kilka sądów polubownych okaże się właściwych należy uzasadnić we wniosku wybór konkretnego sądu polubownego.

PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE STRON SPORU:
W przypadku konsumentów należy podać we wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania konsumenta.
W przypadku przedsiębiorców:
-osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, należy podać: imię nazwisko i adres głównego miejsca prowadzonej działalności lub adres do doręczeń, można podać także dodatkowe określenie jeśli przedsiębiorca się nim posługuje, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
-spółek cywilnych, należy podać: imiona i nazwiska wspólników, nazwę spółki cywilnej i adres prowadzonej działalności,
-pozostałych przedsiębiorców, należy podać:  firmę (nazwę), wskazanie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja) oraz adres siedziby
Dane przedsiębiorców można uzyskać po wpisaniu numeru NIP w wyszukiwarce  publicznych, nieodpłatnych rejestrów:
CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx – dla przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników spółek cywilnych.

KRS – https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html– dla pozostałych przedsiębiorców.

Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy spór wynika z umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, która nie posiada dla wnioskodawcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

DO POBRANIA:

  • Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Stały Sąd Polubowny przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  • Zapis na „Stały Sąd Polubowny”

Umowa_o_zorganizowanie_Sadu_z_dnia_27_sierpnia_2017_roku

Wniosek o rozpatrzenie sporu przez SSP.doc

Wniosek o rozpatrzenie sporu przez SSP.pdf

Zapis na SSP.doc

Zapis na SSP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Przybliż
Zmień kontrast