Praca

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z aplikowaniem na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 24.05.2016 r. ze zm.), zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań. Dane do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9 lub e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl.

Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wchodzą również cztery delegatury znajdujące się w:

Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz – adres e-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl;

Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin – adres e-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Lesznie, plac Jana Metziga 1, 64-100 Leszno – adres e-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl; 

Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła – adres e-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9 lub adresem e-mail: iod@poznan.wiih.gov.pl.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.2022 r. poz. 1691) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

Podstawa prawna działalności WIIH

Podstawą prawną działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku  o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706).

Zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Przetwarzanie wizerunku

Aplikowanie na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu może odbyć się zdalnie za pomocą dostępnych narzędzi. W takich przypadkach dane osobowe (m.in.: wizerunek) są przetwarzane tylko i wyłącznie online, bez ich zapisywania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz informatyczne, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

Uprawnienia wynikające z art. 15,16,18 RODO

Posiadają Państwo prawo do: dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Ograniczenia wynikające z art. 17,20,6 RODO

Nie posiadają Państwo prawa do: usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; przenoszenia danych osobowych, o której mowa w art. 20 RODO oraz sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Zautomatyzowanie, podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Okres przechowywania danych osobowych oraz ich archiwizacja

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni od rozpoczęcia aplikowania na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu oraz przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa – w przypadku zatrudnienia.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Państwo uważają że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z  prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa).

Zasady naborów
Rządowy program praktyk studenckich

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapozania się z naszą ofertą. Ogłoszenie zawiera dane kontakowe dla zainteresowanych:

OFERTA PRACY

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydantne przy organianizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodoatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 61 850 73 32 lub mailowo pod adresem: kadry@poznan.wiih.gov.pl 

Informacja

Skip to content