Sprawy

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie, do protokołu.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Skargi lub wnioski anonimowe, czyli takie które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub

2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

W szczególności wskazać należy, że Inspekcja Handlowa jest właściwa w zakresie sporów konsumenckich wynikających ze sprzedaży towarów i usług, dla których nie zastrzeżono innych właściwych podmiotów rozwiązujących te spory. Inspekcja Handlowa  nie jest właściwa w sprawach zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych podmiotów sektorowych, prowadzących postępowania ADR  tj. m.in. w sprawach bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i pocztowych.

 

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Stały Sąd Polubowny jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo Sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych). Stały Sąd Polubowny nie jest właściwy w sprawach zastrzeżonych dla innych Sądów Polubownych działających przy  podmiotach sektorowych tj. m.in w sprawach bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i pocztowych.

Warunkiem rozpatrzenia sporu przez Stały Sąd Polubowny jest podpisanie przez obie strony sporu tj. powoda i pozwanego „Zapisu na Sąd Polubowny”, na podstawie art.1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2020, poz. 1575 ze zm.) w związku z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).

Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu jest przyjmowana przez sekretariat. Korespondencję mogą też przyjmować bezpośrednio naczelnicy wydziałów lub pracownicy załatwiający sprawy merytorycznie, gdy wymaga tego pilność sprawy lub gdy do jej załatwienia potrzebne jest osobiste wyjaśnienie interesanta.

 

Wytwarzający: Wioletta Cieślak

Ostania aktualizacja: 7 października 2020 przez Maciej Przybylak

Skip to content