Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu – 10.02.2022 r. (drugi przetarg)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż samochodu.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w dniu 4.03.2022 r. o godz. 10.00 –
w związku z sytuacją epidemiczną – bez udziału oferentów.

Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu, cena wywoławcza:

Samochód osobowy

Marka – Ford

Model – Focus 1.8 TDCi MR’05

Wersja – Ambiente

Pojemność silnika – 1753 cm3

Moc – 85 kW (116 KM)

Data pierwszej rejestracji – 31-03-2006

Przebieg – 293.808 km

Nr rej. – PO 5640X

VIN – WF0WXXGCDW6S66295

Stan pojazdu: Sprzedający dysponuje opinią rzeczoznawcy techniki samochodowej, nr PIP-57/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. (RZECZOZNAWCY – MOT spółka z o.o.), dotyczącą stanu technicznego sprzedawanego samochodu (załącznik nr 3).

Szczegółowe informacje na temat wyposażenia samochodu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub pod numerem telefonu 67 212 37 10.

Samochód można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin, w Pile,
ul. Dzieci Polskich 26.

Cena wywoławcza – 3.100 zł

Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu, tj. kwoty 310 zł (słownie: trzysta dziesięć). Wadium wnosi się do dnia 2.03.2022 r. na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu o numerze:

NBP 85 1010 1469 0032 7413 9120 0000 z tytułem wpłaty „II przetarg – Ford Focus”.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio – od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:

Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, i zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta, PESEL, telefon kontaktowy lub
  • nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, NIP lub Regon, telefon kontaktowy;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
  • dowód wniesienia wadium.

Termin,  miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00 do dnia 2.03.2022 r., w sekretariacie  Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, II piętro, pok. 219 w zamkniętej kopercie                        z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu Ford Focus.  Nie otwierać przed 04.03.2022 r.”.

Termin związania ofertą: 14 dni.

Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  • nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom.

Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.

Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia aukcji.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 3 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy – samochód FORD FOCUS

Zał. nr 2 Umowa sprzedaży samochodu FORD FOCUS

Zał. nr 3 opinia rzeczoznawcy

 

Poznań, dnia 10 lutego 2022 r.

 

Ostania aktualizacja: 10 lutego 2022 przez Maciej Przybylak

Skip to content