Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej poznan.wiih.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie wychwycone braki dostępności powstałe na naszej stronie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja została zaktualizowana dnia 2022-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Barcz-Przybylska, mail: dostepnosc@poznan.wiih.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 850-73-32.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Inspekcja Handlowa w Poznaniu mieści się przy Alejach Marcinkowskiego 3, piętra I-IV


Budynek sześciokondygnacyjny (piwnica, parter, piętra 1-4), zabytkowy, znajdujący się pod ochroną konserwatorską, nie został wyposażony w windę. Klatka schodowa z poręczami po jednej stronie. Budynek nie jest przystosowany dla osób korzystający z wózka inwalidzkiego lub innych przyrządów ułatwiających poruszanie się oraz osób z małymi dziećmi. Istnieje możliwość ograniczonej obsługi klienta w holu budynku (brak wydzielonej przestrzeni zamkniętej).
Przy wejściu umieszczone są oznaczenia z nazwą instytucji i numerem budynku.
Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, nie posiadają funkcji automatycznego otwierania.
Po lewej stronie, na wysokości około 1 metra, znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika. Inspekcja dysponuje rampą przenośną, ułatwiająca wejście do budynku.
Nie zastosowano znaczników dla niewidomych totupoint oraz oznakowania w języku Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Budynek nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z małymi dziećmi.
Inspekcja nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Budynek usytuowany jest
w Śródmiejskiej Strefie Parkowania gdzie znajdują się ogólnodostępne płatne miejsca parkingowe (https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania) oraz koperty dla osób
z niepełnosprawnościami (https://zdm.poznan.pl/pl/koperty).
W odległości około 300 metrów znajduje się przystanek tramwajowy „Plac Wielkopolski” oraz autobusowy „Solna” (https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/).


Delegatura Inspekcji Handlowej w Kaliszu mieści się przy ul. Kolegialnej 4, II piętro


Budynek pięciokondygnacyjny (piwnica, parter, piętra 1-2, strych), zabytkowy, znajdujący się pod ochroną konserwatorską, nie jest wyposażony w windę. Klatka schodowa
z poręczami częściowo po obu stronach. Budynek nie jest przystosowany dla osób korzystający z wózka inwalidzkiego lub innych przyrządów ułatwiających poruszanie się oraz osób z małymi dziećmi. Niecały metr od drzwi wejściowych znajdują się schody, które uniemożliwiają wejście do budynku osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Przy wejściu umieszczone są oznaczenia z nazwą instytucji i numerem budynku.
Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i nie posiadają funkcji automatycznego otwierania. Brak domofonu lub dzwonka umożliwiającego przywołania pracownika Inspekcji lub ochrony.
Nie zastosowano znaczników dla niewidomych totupoint oraz oznakowania w języku Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym. Toaleta dla osób
z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
Inspekcja nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Budynek usytuowany jest
w Strefie Płatnego Parkowania z ogólnodostępnymi płatnymi miejscami parkingowymi oraz kopertami dla osób z niepełnosprawnościami (https://zdm.kalisz.pl/strefa-parkowania/). Najbliższa koperta znajduje się na wprost wejścia do budynku.
W odległości około 500 metrów znajdują się przystanek Kaliskich Linii Autobusowych „Plac Jana Pawła II” (https://kla.com.pl/rozklad-jazdy-2/).


Delegatura Inspekcji Handlowej w Koninie mieści się przy Alejach 1 Maja 7, parter


Budynek czterokondygnacyjny (przyziemie, parter, piętra 1-2), wyposażony w windę. Klatka schodowa z poręczami po jednej stronie.
Przy wejściu umieszczone są oznaczenia z nazwą instytucji i numerem budynku.
Drzwi wejściowe przeszklone, nie posiadają funkcji automatycznego otwierania. Wejście do budynku z poziomu chodnika. Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Nie zastosowano znaczników dla niewidomych totupoint oraz oznakowania w języku Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pokój cichej obsługi i opiekunów z dziećmi.
Inspekcja nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Budynek usytuowany jest
w Strefie Płatnego Parkowania z ogólnodostępnymi płatnymi miejscami parkingowymi oraz kopertami dla osób z niepełnosprawnościami (https://zdm-konin.pl/informacje/strefa-platnego-parkowania/). Najbliższa koperta oddalona jest o około 20 metrów od wejścia do budynku.
W odległości około 200 metrów znajduje się przystanek autobusowy „Aleja 1 Maja” (https://mzk-konin.com.pl/).

Delegatura Inspekcji Handlowej w Pile mieści się przy ul. Dzieci Polskich 26, II piętro


Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętra 1-2), wyposażony w platformę umożliwiająca wejście na parter budynku. Platforma jest oznaczona i wyposażona
w instrukcję obsługi. Klatka schodowa z poręczami po jednej stronie. Parter budynek jest przystosowany dla osób korzystający z wózka inwalidzkiego lub innych przyrządów ułatwiających poruszanie się oraz osób z małymi dziećmi.
Przy wejściu umieszczone są oznaczenia z nazwą instytucji i numerem budynku.
Drzwi wejściowe przeszklone, wyposażone w funkcję automatycznego otwierania.
Nie zastosowano znaczników dla niewidomych totupoint oraz oznakowania w języku Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Na parterze zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Przed wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Nie została wyznaczona koperta dla osób z niepełnosprawnościami.

W odległości około 200 metrów znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej „Ks.Popiełuszki/ SP nr 5” oraz około 400 metrów przystanek „Al.Niepodległości/ Starostwo Powiatowe” (https://www.mzk.pila.pl/znajdz-polaczenie.html).

Delegatura Inspekcji Handlowej w Lesznie mieści się przy Placu Metziga 1, II piętro


Budynek pięciokondygnacyjny (piwnica, parter, piętra 1-3), zabytkowy, znajdujący się pod ochroną konserwatorską, nie został wyposażony w windę. Klatka schodowa z poręczami po jednej stronie. Budynek nie jest przystosowany dla osób korzystający z wózka inwalidzkiego lub innych przyrządów ułatwiających poruszanie się oraz osób z małymi dziećmi. Istnieje możliwość ograniczonej obsługi we wnętrzu budynku (przestrzeń klatki schodowej). W budynku nie znajduje się portiernia.
Przy wejściu umieszczone są oznaczenia z nazwą instytucji i numerem budynku.
Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe nie posiadają funkcji automatycznego otwierania. Istnieje możliwość przywołania pracownika Inspekcji za pośrednictwem domofonu.
Nie zastosowano znaczników dla niewidomych totupoint oraz oznakowania w języku Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Budynek nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z małymi dziećmi.
Inspekcja nie posiada własnych miejsc parkingowych. Budynek usytuowany jest w Strefie Płatnego Parkowania gdzie znajdują się ogólnodostępne płatne miejsca parkingowe (https://www.leszno.pl/Strefa_platnego_parkowania.html) bezpośrednio przed budynkiem znajdują się trzy koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
W odległości około 200 metrów znajdują się przystanki autobusowe „Krasińskiego” oraz około 400 metrów „Marcinkowskiego liceum” (https://mzk.leszno.pl/news/w-8/korekta-rozkladu-jazdy ), (http://rozklad.com/maps/rozQR.php?IDKlienta=LESZNO_MZK).

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content