Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu poznan.wiih.gov.pl

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej poznan.wiih.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu   Data publikacji strony internetowej: 2018-02-11 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-01 Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie wychwycone braki dostępności powstałe na naszej stronie. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Marzantowicz, r.marzantowicz@poznan.wiih.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 850-73-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby Inspekcji Handlowej w Poznaniu: Aleje Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań Do budynku prowadzi wejście nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, natomiast nie znajduje się w nim winda, co sprawia, iż nie jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a Przed budynkiem znajduje się miejska strefa parkingowa, w której wyznaczone sa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych   Adres delegatury w Pile: ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: Budynek wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych. .   Adres delegatury w Koninie: Al. 1. Maja 7, 62-510 Konin Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: Budynek wyposażony w windę   Adres delegatury w Kaliszu: ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: Budynek wyposażony w pętlę indukcyjną   Adres delegatury w Lesznie: Pl. Metziga 1, 64-100 Leszno Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: Brak

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Skip to content