Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

RODO

Inspektor ochrony danych

Aleksandra Małecka

tel. 570 049 405, e-mail: iod@poznan.wiih.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, który kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań (dalej Wojewódzki Inspektorat). W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą również cztery delegatury: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
  2. Inspektorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie jest Aleksandra Małecka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@poznan.wiih.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewódzki Inspektorat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w wykonaniu zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 3, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, przy czym realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z prawem, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: a). niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów właściwych dla prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat postępowań kontrolnych, administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia, egzekucyjnych, a także związanych z zatrudnianiem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;  b).dobrowolne, z tym że ich niepodanie może skutkować brakiem załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Skip to content