Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

Stały Sąd Polubowny jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo Sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych). Stały Sąd Polubowny nie jest właściwy w sprawach zastrzeżonych dla innych Sądów Polubownych działających przy  podmiotach sektorowych tj. m.in w sprawach bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i pocztowych.

Warunkiem rozpatrzenia sporu przez Stały Sąd Polubowny jest podpisanie przez obie strony sporu tj. powoda i pozwanego „Zapisu na Sąd Polubowny”, na podstawie art.1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2023, poz. 1550 ze zm.) w związku z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823),  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 312 t.j.), części V ustawy  z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2023 poz. 1550 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).

Arbitrzy stałego sądu polubownego, czyli osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;
  • są powoływani na czteroletnie kadencje przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie rekomendacji stron umowy o utworzenie niniejszego sądu zawartej przez wojewódzkiego inspektora z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi;
  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
  • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;
  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Sąd polubowny wydaje rozstrzygnięcia w trzyosobowych składach, przy czym rozstrzygnięcia zapadają w taki sposób, że zapewnia się równą liczbę osób reprezentujących interesy konsumentów oraz osób reprezentujących interesy przedsiębiorców.

W skład stałego sądu polubownego (w tym także trzyosobowych składów orzekających) mogą wchodzić osoby wspólnie wybrane przez osoby reprezentujące interesy konsumentów i osoby reprezentujące interesy przedsiębiorców, przewodniczący składu orzekającego oraz przedstawiciele organów administracji publicznej lub instytucji utworzonych w drodze ustawy, do których właściwości należy pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Przewodniczący składu orzekającego w stałym sądzie polubownym oraz przedstawiciele organów administracji publicznej nie mogą reprezentować interesów konsumentów ani przedsiębiorców.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed Stałym Sądem Polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Aby postępowanie przed stałym sądem polubownym mogło zostać wszczęte  konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Warunkiem rozpatrzenia sporu przez Stały Sąd Polubowny jest  podpisanie przez obie strony sporu tj. powoda i pozwanego „Zapisu na Sąd Polubowny”, na podstawie art.1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2023, poz. 1550 ze zm.) w związku z § 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356)

Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu.

Przesłanki odmowy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,

b) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej.

Strony mają możliwość wycofania się z postępowania przed Sądem Polubownym na każdym etapie. Postępowanie jest bezpłatne, strona sporu może jednak zostać obciążona kosztami powołania w sprawie rzeczoznawcy w przypadku uznania roszczeń za niezasadne.

Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy spór wynika z umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, która nie posiada dla wnioskodawcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Średni czas postepowania przed Stałym Sądem Polubownym wynosi 30 dni.

Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania w toku postępowania wstępnego, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem.

Stały Sąd Polubowny nie posiada informacji statystycznych o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania  w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
Stały Sąd Polubowny nie posiada członkostwa w sieciach podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

Informacje dotyczące postępowania przed Stałym Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącego Sądu pod nr telefonu:

61 850 73 39  lub 535 085 556

lub osobiście w siedzibie Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103.

Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej/ Ośrodki Zamiejscowe Sądu.

 

W zakładce „Wzory wniosków i informacja dotycząca wymogów formalnych” zamieszczono formularze wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym  oraz Zapisu na Stały Sąd Polubowny. Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją należy złożyć:

  • w postaci papierowej – z własnoręcznym podpisem, drogą pocztową na adres do korespondencji Stałego Sądu Polubownego, tj. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, skr. pocztowa nr 254 60-967 Poznań 9 albo osobiście w sekretariacie Stałego Sądu Polubownego Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań, pokój 103
  • w postaci elektronicznej – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (/wiih-poznan-gov/skrytka).

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@poznan.wiih.gov.pl 

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

ZŁOŻENIE WNIOSKU I ZAPISU NA STAŁY SĄD POLUBOWNY:

Wniosek należy sporządzić w 3 egzemplarzach (1 oryginał wniosku złożony przez wnioskodawcę, 1 egzemplarz wniosku dla drugiej strony sporu i 1 egzemplarz wniosku dla Sądu).Do wniosku należy załączyć własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę Zapis na sąd polubowny.

Wniosek i Zapis należy złożyć:

  • w postaci papierowej – z własnoręcznym podpisem, drogą pocztową na adres do korespondencji Stałego Sądu Polubownego, tj.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z Poznaniu, skrytka pocztowa nr 254 60-967 Poznań albo osobiście w sekretariacie Stałego Sądu Polubownego Al. Marcinkowskiego 3  61-745 Poznań, pokój 103
  • w postaci elektronicznej – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (/wiih-poznan-gov/skrytka).

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@poznan.wiih.gov.pl 

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

DO POBRANIA:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content