Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Od 7 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. poz. 1285), zwanej dalej „ustawą”, regulujące obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową oraz zasady udzielania pożyczek konsumenckich w związku z tą działalnością. Kontrolę przestrzegania ustawy o działalności lombardowej przeprowadza Inspekcja Handlowa.

Od dnia wejścia w życie ustawy, prowadzenie lombardu wchodzi w zakres regulowanej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do właściwego rejestru. Przedsiębiorca chcący oferować usługi w tym sektorze gospodarki, zobowiązany jest do dostosowania formy prawnej prowadzonej przez niego działalności do wymogów ustawowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna), a ponadto zobowiązany jest do uzyskania wpisu we właściwym rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i to dzień dokonania tego wpisu odpowiadać będzie dacie rozpoczęcia działalności. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (https://rdl.knf.gov.pl/). Wniosek o wpis do rejestru można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez przeznaczony do tego system dostępny na stronie https://rdl.knf.gov.pl/wnioski. Tryb składania wniosku oraz uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, a także treść wniosku oraz wymagane załączniki, ustawodawca uregulował w art. 39 ustawy.

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową może uzyskać wpis do rejestru jeżeli:

a) prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,

b) członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem lub prokurentem spółki jest osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

c) minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł,

d) spółka złożyła oświadczenie o tym, że kapitał zakładowy jest pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie pochodzą z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,

e) spółka wniosła opłatę za wpis do rejestru w wysokości 600 zł.

Należy zwrócić uwagę, że Prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości do 500 000 zł (art. 45 ustawy).

Istotny z punktu widzenia ciągłości prowadzenia działalności lombardowej jest przepis art. 57 ustawy, wyznaczający 6- miesięczny termin na złożenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową dla podmiotów, które już dniu wejścia w życie ustawy prowadzą działalność w zakresie zawierania lub dawania przyrzeczenia zawierania umów spełniających określone w ustawie warunki dla umów konsumenckiej pożyczki lombardowej. Termin ten liczony jest od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 7 stycznia 2024 r. i uznaje się za zachowany przez samą czynność złożenia odpowiedniego wniosku w tym zakresie. Przepisy ustawy dopuszczają zatem dalsze prowadzenie działalności lombardowej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru – maksymalnie przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponadto obowiązkiem dokonania zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym objęci są również przedsiębiorcy, których firma w dniu wejścia w życie ustawy zawiera oznaczenie „lombard”. Także w tym przypadku obowiązuje 6 – miesięczny termin na dokonanie zmian, liczony od dnia 7 stycznia 2024 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content