Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Wzajemne uznawanie towarów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

CEL REGULACJI

Celem niniejszego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Europejskich

Punkt Kontaktowy ds. Produktów

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

e-mail: pcp@mr.gov.pl

Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku.  Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
  • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
  • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
  • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
  • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

INSPEKCJI HANDLOWEJ W POZNANIU

Sposób udzielania informacji:

  • elektroniczną (e-mail)

Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:

Termin na udzielenie odpowiedzi:

  • 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów

Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.

Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI

INSPEKCJI HANDLOWEJ:

paliwa

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf

ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000727/O/D20200727.pdf

biopaliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070240149/O/D20070149.pdf

gaz skroplony (LPG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000540/O/D20160540.pdf

sprężony gaz ziemny (CNG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf

stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

kotły na paliwo stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdf

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content