WIIH Poznań – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Organy i osoby

Czytaj więcej

Sąd polubowny

Czytaj więcej

Postępowanie polubowne

Czytaj więcej

Media o  nas

Czytaj więcej

Godziny Pracy

Czytaj więcej
DANE ZA ROK 2019

Inspekcja w Poznaniu

Czytaj więcej

Delegatury zamiejscowe

Czytaj więcej

1289

Przeprowadzonych kontroli

6867

 Skontrolowanych produktów

1799

Wykrytych nieprawidłowości

Czym jest WIIH?

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zadania Inspekcji Handlowej:

– kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych – prowadzenie poradnictwa konsumenckiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji rządowej w województwie wielkopolskim.

Kawałek historii…

…Inspekcja Handlowa istnieje już 70 lat. Powstała na mocy dekretu (jako Państwowa Inspekcja Handlowa) 21 września 1950 roku i podlegała ówczesnemu Ministrowi Handlu Wewnętrznego. W 1958 roku uchwalono ustawę o Państwowej Inspekcji Handlowej uchylając wcześniej obowiązujący dekret i nadając Inspekcji nowe zadania. Ustawa o PIH, z niewielkimi zmianami, funkcjonowała ponad 40 lat. W dniu 15 grudnia 2000 roku uchwalona została ustawa o Inspekcji Handlowej. Wprowadzono podległość Inspekcji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Największa modyfikacja ustawy o Inspekcji Handlowej nastąpiła w maju 2004 roku w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Przybliż
Zmień kontrast